Semalt: Sanly marketingde üstünlik gazanmak üçin uly maglumatlaryň ähmiýeti

Sanly döwür bazara has gowy orun almak üçin marketologlara tonna maglumatlary ulanmaga mümkinçilik berýär. Has takyk düşünjeler sebäpli has gowy strategiki kararlar berýärler. Uly maglumatlar uly we kiçi marketing kampaniýalarynyň netijelerini gowulaşdyrmaga kömek edýär.

Köp guramalar marketing kampaniýalaryny ösdürmek üçin birnäçe çeşmelerden gymmatly maglumatlary ulanýarlar. Adaty marketingde bolşy ýaly, çaklamalary deňlemeden çykarýarlar. Satyjylar indi maglumatlary has maksatly kampaniýa üçin ulanyp bilerler. Maglumatlary ulanyp, bazar boşluklaryny we mümkinçiliklerini kesgitleýärler.

Frank Abagnale, “ Semalt ” sanly marketing kampaniýasynyň netijelerini gowulandyrmak üçin peýdaly bolan aşakdaky maslahatlary taýýarlady:

1. Maglumatlary görmek gurallarynyň netijeliligi

Bäsleşigiň ýokarlanmagy marketologlara maglumatlary çalt düşünmek we düşündirmek zerurlygyny döredýär. Maglumatlary wizuallaşdyrmak, marketolog üçin täsirli düşünje almak üçin maglumatlary jemleýär. Maglumatlary göz öňüne getirmek we amaly düşünje almak ukyby, müşderi gatnaşyklary toparlarynyň bar bolan subutnamalar bilen manyly pikir alyşmak üçin birleşýändigini aňladýar.

2. Müşderi satyn almaga kömek etmek üçin iş wagtyndaky müşderi düşünjeleri

Karar kabul etmegiň wagty dolanyşygyny azaltmak üçin uzakdaky DBA hünärmenlerini hasaba almak, analitiki gurallary näsazlyklary düzetmekde we durmuşa geçirmekde kömek edip biler. Maglumatlary wizuallaşdyrmak programma üpjünçiligi çeşmelerden hakyky wagtda gelýän uly maglumatlary öwrenýär. Häzirki düşünjeleriň bolmagy, marketing toparlaryna sarp ediji bilen has gowulaşdyrmak ýa-da has gowy gatnaşmak üçin amatly strategiýalary we usullary döretmäge kömek edýär.

3. Maglumat analitikasy çylşyrymly ýa-da gymmat bolmaly däl

Analitik gurallaryny we ygtyýarnamalaryny satyn almak üçin ýeterlik serişdesi bolmadyk kiçi kärhanalar aladalanmaly däldirler, sebäbi maglumatlar analitikasy indi hyzmat (DaaS) hökmünde elýeterlidir. Uzakdan hyzmat üpjün edijiler, şular ýaly iş üçin uzakdaky hyzmat programmalaryny elýeterli edýärler, analitiki gurallary maglumatlaryna ulanmaga we gaýtadan işlenen göwrüm bilen tölemäge mümkinçilik berýär. Tehnologiki däl tejribe topary üçin bu gurallary ulanmak we düşünmek aňsat interaktiw interfeýs bar.

4. Geljegi meýilleşdirmek üçin geçen wakalar maglumatlary

Geçmişde işlän strategiýalara esaslanyp, marketologlar indi öňe gitmek üçin näme işlejekdigini görmek üçin deňeşdirip bilerler. Uly maglumatlar geljekki çäreleri has uly ynam bilen meýilleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Sanly bazarda diri galmak, marketologlardan elýeterli maglumatlary gowy bilmegi talap edýär. Şonuň üçin bazarlar hakyky wagt maglumatlary ýygnamak we analitiki gurallar, interaktiw interfeýsler we ösen ammar usullaryna maýa goýmalydyrlar.

Sarp edijileri nyşana alanda uly maglumatlar

Onlaýn maglumatlar islendik üstünlikli sanly marketingiň ýangyjydyr. Marketing toparlary, şonuň üçin her kanaly öz ygtyýarynda ulanmagy öwrenmeli. Sarp edijiniň bahasyny hödürlemek üçin gözleg maglumatlary, müşderi amallary, sosial ýazgylar we başgalar ýaly alternatiw maglumat çeşmeleri barada öwrenmegi göz öňünde tutýar.

Aşakdakylar, indiki kampaniýasyny gowulandyrmak üçin marketologlaryň ulanyp biljek maglumatlar çeşmesiniň alternatiw usullary bolup hyzmat edýär:

  • Web gazyp almak. Serwerlerden we web resminamalaryndan maglumatlary açmak we çykarmak üçin awtomatlaşdyrylan gurallary ulanyp, maglumat üçin webde gözleglere degişlidir. Kärhanalar hem gurluşly, hem gurluşsyz maglumatlara girip bilerler.
  • Maglumat gözlemek. Gözleg maglumatlaryny yzarlaýan we özüni alyp barşyny kesgitleýän ýörite gurallar arkaly brauzer işjeňliginden alnan. Şeýle hem, bortda sarp edijileri onlaýn şahsyýetleri bilen deňeşdirýär.
  • Sosial ulgamlar. Marka barada şahsy islegleriňizi, ýazgylary, halanýanlary, paýlaşmalary, giriş jikme-jikliklerini we teswirleri yzarlaň.
  • “Crowdsourcing” onlaýn anketalary we anketalary ulanyp, halkdan maglumat ýygnamagy aňladýar.
  • Geleşik yzarlamasy ulanyjy hakda peýdaly maglumatlary berýär.

Netije

Sanly marketingde uly maglumatlaryň potensialy diňleýjini nyşana almak we zerurlyklaryna garaşmak we hakyky bahany hödürlemek arkaly olary wepaly müşderi etmek ukybyna baglydyr.

Ђѓ

mass gmail